متخصص هوش مصنوعی

ما در آرمان پژوهان سوبا، در حال توسعه سیستم های Real-time برای پیش بینی (رگرسیون و طبقه بندی) و همچنین خوشه بندی هستیم. داده های ما در حال حاضر عمدتا از نوع سری زمانی هستند و البته داده های غیر عددی نیز در مجموعه داده ها وجود دارد. فرکانس ورود داده های جدید به سیستم متفاوت است که ممکن است از هر ساعت یک بار تا هر میلی ثانیه یک بار تغییر کند. در مواردی که داده ها با سرعت بالا، هر میلی ثانیه یک بار، وارد سیستم شوند نیاز به استفاده از مدلهای Stream Learning میباشد.

مهارت های تخصصی:

شرح وظایف: