آینده شغلی خود را هوشمندانه انتخاب کنید.

آرمان پژوهان سوبا شما را به یکی از کارفرمایان منتخب ما معرفی خواهد کرد.
نیروهای استخدام ما در طول مراحل جذب شما را راهنمایی می کنند.

رویاهای خودتان را در کنار ما بسازید!

آرمان پژوهان سوبا فقط یک شرکت نیست. ما یک خانواده پویا و بزرگ هستیم و می دانیم رسیدن به رویاهای بزرگ با همکاری، سخت‌کوشی و همدلی به وجود می‌آید. همه‌ اعضای تیم ما، از بهترین‌ متخصصین رشته‌ خود هستند. شما هم می‌توانید یکی از اعضای این خانواده باشید. ما استعدادهای شما را می‌بینیم و درست مثل یک خانواده برای موفقیت شما تلاش می‌کنیم.

فرآیند استخدام ما

ارسال رزومه

پیشنهادات شغلی ما را بررسی کرده و رزومه خود را ارائه دهید.

مصاحبه

داوطلبان منتخب به مصاحبه با یک متخصص دعوت می شوند.

تست

از داوطلبان، توسط متخصصین مربوطه آزمون گرفته می شود.

انتخاب رزومه

رزومه ها با دقت ارزیابی و انتخاب می شوند.

استخدام

تصمیم نهایی توسط مدیر تیم گرفته می شود.

تأیید نهایی

توسط مسئولین مربوطه، تأیید نهایی و دعوت به عقد قرارداد
می شود.

ارسال رزومه

پیشنهادات شغلی ما را بررسی کرده و رزومه خود را ارائه دهید.

انتخاب رزومه

رزومه ها با دقت ارزیابی و انتخاب می شوند.

مصاحبه

داوطلبان منتخب به مصاحبه با یک متخصص دعوت می شوند.

استخدام

تصمیم نهایی توسط مدیر تیم گرفته می شود.

تست

از داوطلبان، توسط متخصصین مربوطه آزمون گرفته می شود.

تأیید نهایی

توسط مسئولین مربوطه، تأیید نهایی و دعوت به عقد قرارداد می شود.

نحوه پرداخت حقوق

حقوق شما با استفاده از سامانه های پرداخت آنلاین در پایان
هر ماه تسویه می شود.