متخصص بازاریابی جاذبه ای

از متقاضیان بازاریابی مبتنی بر داده برای انجام عمده بازاریابی سازمان، بصورت دورکار دعوت به همکاری میکنیم.

مهارت های تخصصی:

شرح وظایف: