برنامه نویس عددی

ما در آرمان پژوهان سوبا، در حال توسعه یک ماشین پردازش داده هستیم. هدف از توسعه این ماشین زیرساختی است که کارشناسان علوم داده بتوانند از آن برای پردازش، تجزیه و تحلیل، مصورسازی و ذخیره اطلاعات استفاده کنند. این ماشین سطح وسیعی از عملیات مربوط به پیش پردازش داده ها را اعم از متدهای مربوط به Gap Methods, Outlier Treatment, Transformation Functions, Encoding, Scaling, Quantization و … را در بر دارد. خروجی این ماشین بعنوان ورودی ماشین های دیگر اعم از ماشین پیش بینی و خوشه بندی استفاده می شود.

مهارت های تخصصی:

شرح وظایف: