برنامه نویس پایتون

آرمان پژوهان سوبا از توسعه دهندگان زبان برنامه نویسی پایتون به صورت دورکار دعوت به همکاری میکند.

مهارت های تخصصی:

شرح وظایف: